ေခတ္မီတုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အေသးစိတ္
၀င္ေရာက္ေလ့လာလိုက္ပါ

ေခတ္မီတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
အစဥ္ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုလိုက္ပါ။

ေခတ္မီတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အစဥ္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုက္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔၀င္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာသည္ ပတ္၀န္းက်င္၊လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဘ၀အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေခတ္မီတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ပံုတို႔ကိုရွာေဖြရန္ ပံုမ်ားကိုႏွိပ္ပါ။


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးကို
အစဥ္တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းပါသည္။

ေဘာ႔ရွ္ဧ။္အဖြဲ႔အစည္းတြင္
သင္သည္မရွိမၿဖစ္အေရးပါသူ
တစ္ဦးပင္ၿဖစ္သည္။ကြ်န္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းဧ။္ယဥ္ေ
က်းမႈႏွင္႔
တန္ဖိုးကိုေရာင္ၿပန္ဟပ္ေသာသင္႕စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင္႔
ဖန္တီးနိုင္စြမ္းတုိ႕ကိုအၿမဲၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

ညိွႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မႈ

အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ားဆီမွ က ၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္္ပတ္သက္၍ ပံုမွန္စစ္တမ္းေကာက္ေလ့ရွိပါသည္။ကုမၸဏီတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႔တန္းမွလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွျပန္လည္သိရွိရျခင္းၿဖင္႕ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈ

တိုးတက္မႈရွိေသာ ၊ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ရန္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာမွ်တေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။

အျပန္အလွန္ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ

အျခားသူတစ္ဦး၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ တန္ဖိုး၊ အၿမင္ ၊ လူေနမႈပံုစံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကိုေလးစားျခင္းျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈတို႔အတြက္ အေျခခံေကာင္းကိုကၽြႏု္ပ္တို႔ပ်ိဳးေထာင္ထားပါသည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရာသီဥတုဒဏ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ရန္တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ၿခင္းႏွင္႔
သဘာ၀အရင္းအၿမစ္ကို
ထိန္းသိမ္းၿခင္းသည္ကြ်န္ုပ္တို႕ဧ။္ေန႕စဥ္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထဲမွအွဓိကအခ်က္ၿဖစ္သည္။
ကြ်န္ုပ္တို႕အက်ိဳးအၿမတ္ဧ။္တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုလူမႈေရးကိစၥရပ္
မ်ားအတြက္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Robert Bosch Siftand
ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ