ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းမႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ရန္
ကူညီပံ႔ပိုးေပးသည္

ေဘာ႔ရွ္သည္ အရည္အေသြး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ နည္းပညာတို႕ျဖင့္ ဂုဏ္ယူ၀င္႕ၾကြားနိုင္သည္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား ကို ထုတ္လုပ္ခဲ႕ပါသည္။ မွန္သုတ္တံ ၊ Spark plugs ႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ားကို ယာဥ္အတြက္ သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တီထြင္ထားၿပီး မည္သည္႕ယာဥ္အမ်ိုးအစား အတြက္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္သိပါသလား

၂၀၀၀၀၀

ေဘာ႔ရွ္ မွန္သုတ္တံသည္ အႀကိမ္ေရ ၂၀၀၀၀၀ ႏွင့္အထက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး မိမိ သြားရာလမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္အျပည္႕အ၀ စိတ္ႏွစ္ထားႏိုင္ပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ