လူသံုးကုန္အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား

ပိုမိုစမတ္က်ေသာအရာမ်ား ျဖစ္လာေစရန္
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္

စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား (သို႔) တက္ဘလက္မ်ားႏွင့္ ေဘာ့ရွ္ အာရံုခံကိရိယာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀အတြက္ ေနာက္ကြယ္က စြမ္းေဆာင္သူပင္ျဖစ္ပါသည္။
MEMS အာရံုခံစနစ္သည္ ေသးငယ္ကာ နည္းပညာျမင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းျဖစ္ၿပီး ပံုရိပ္ရွင္းလင္းအျပတ္သားဆံုးပံုမ်ားကုိ မိမိကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးႏိုင္ၿပီး ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္းျပန္လည္သြာ းျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

သင္သိပါသလား

၇၅%

ထုတ္လုပ္ၿပီးခဲ႔ေသာ စမတ္ဖုန္း ၇၅%ေက်ာ္တြင္ ေဘာ့ရွ္ ၏ MEMS အာရံုခံစနစ္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ