ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သံုးနည္းပညာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
တိုးတက္လာေစရန္
ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါသည္

ေငြေၾကးကုန္က်မႈသက္သာျခင္း၊ ရွင္းလင္းတိက်ျခင္း၊လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္တည္ျငိမ္ျခင္း တို႔့ျဖင့္ ေဘာ့ရွ္ Rexoth ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းနွင္သံုးနည္းပညာက အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ဳိဳးေသာ စက္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုေရြ႕လ်ားေစသည္။တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

သင္သိပါသလား

၆၀၀၀

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရေၾကာင္းစက္မႈနည္းပညာကို ပင္လယ္ေရေအာက္မီတာ ၆၀၀၀အနက္အထိ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္သည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ