အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား

အေဆာက္အအံုကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အိမ္
ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္

ေဘာ့ရွ္သည္ ေနထိုင္ရာအိမ္၌ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္ေသာအခ်ိန္မ်ား ရရွိေစရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းတီထြင္ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြး ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ တီထြင္ထားပါသည္။ ေဘာ့ရွ္၏ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ သင္၏လူေနမႈဘ၀ကို ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာရွိေစရန္ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားၿဖင္႔ တ ိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင္ ့
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အခ်ိန္မ်ား ပိုမိုရရွိလာေစမည္ ။

သင္သိပါသလား

ႏွစ္ေပါင္း၆၀

ေဘာ့ရွ္ ၏ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ကတည္းက ေနအိမ္မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား တိုးတက္ေခတ္မီေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ