ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စက္တပ္ယာဥ္မ်ား
ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ဦးေေဆာင္ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ ႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုသက္သာေစရန္ ဆန္းသစ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိေရာက္ေသာဘရိတ္ဖမ္းျခင္းမွ ေမာင္းႏွင္သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလက္ေထာက္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္စနစ္အထိ သင္လိုရာခရီးသို႔ ေဘးကင္းစြာေရာက္ရွိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏နည္းပညာက ကူညီပ့ံပိုးေပးပါသည္။

သင္သိပါသလား

၈၀%

စြမ္းအင္တည္ျငိမ္ေစေသာ ပရိုဂရမ္ ( ESP ) က မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တားဆီးေပးႏုိင္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အသက္ကယ္ျခင္းစနစ္မ်ားထဲတြင္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ