ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေခတ္မီတိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ပံု

ေဘာ့ရွ္သည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ပံ့ပိုးကူညီခ့ဲပါ သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အာရွပစိဖိတ္တစ္၀န္းရွိေဒသမ်ား၏ စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားမႈသည္ ေဘာ့ရွ္၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေရာင္းအား၏ ၃၀% ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွဧ။္
ေဘာ႔ရွ္ဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္
မေလးရွား ၊ ထိုင္း ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊အင္ဒိုနီးရွား ၊ဗီယက္နမ္
လာအို ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင္႔ၿမန္မာနိုင္ငံတို႕တြင္
လုပ္ငန္းခြဲတည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။

ကြ်န္ပ္တို႔သည္ ဘ၀အရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ အက်ိဳးျပဳကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနစဥ္မွာပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈကို တိုးတက္ေစျပီးပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

သင္သိပါသလား?

ႏွစ္ ၁၀၀

ေဘာ့ရွ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးတည္ရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။

သင္သိပါသလား?

၁၀၄၀၀၀

ေဘာ့ရွ္ သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လုပ္ငန္းစုေပါင္း ၁၀၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

ေခတ္မီတုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အေသးစိတ္
၀င္ေရာက္ေလ့လာလိုက္ပါ

ေဘာ့ရွ္လုပ္ငန္းအုပ္စုသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ နည္းပညာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ေသာ လုပ္ငန္းစုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း၃၇၅,၀၀၀ ခန္႕အပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ တြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။

ေဘာ့ရွ္လုပ္ငန္းစု၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဘ၀အတြက္ေကာင္းမြန္ ေသာေျဖရွင္းမႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာ့ရွ္လုပ္ငန္းအုပ္စုက တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားေပးစြမး္ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။အႏွစ္ခ်ဳပ္အားၿဖင္႕ “ဘ၀တစ္သက္တာ စက္မႈနည္းပညာ” ဆိုသည္႔အတိုင္း
ေဘာ႔ရွ္သည္ နည္းပညာမ်ားစြာကိုဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

သင္သိပါသလား?

၅၅,၀၀၀

ေဘာ့ရွ္ဧ။္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္္းစုေပါင္း ၅၅,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရွိသည္ကို သင္သိပါ သလား?

သင္သိပါသလား?

၆.၅ ဘီလီယံ

ေဘာ့ရွ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ ယူရို ၆.၅ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့သည္ကို သင္သိပါသလား?

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေဘာ့ရွ္

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

၀င္ေရာက္ေလ႔လာရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ