က႑အျဖာျဖာ

ေခတ္မီတိုးတက္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါသည္

ေဘာ့ရွ္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ကိုရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားမွစ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအသံုးျပဳ မႈမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအထိ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စက္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေဘာ႔ရွ္ကုမၼဏီ သည္ သင္စိတ္ကူးေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နည္းလမ္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ရန္အစဥ္ပံ့ပိုးကူညီေနပါသည္။ကြ်န္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဆန္းသစ္ျပီးအက်ိဳးရွိေစမည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ဘ၀အရည္အေသြး ျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ပ္တို႔တီထြင္သမွ်အရာ အားလံုးသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အစဥ္ပံ့ပိုးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္မီတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အစဥ္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုက္ပါ။

ေခတ္မီတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အစဥ္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုက္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔၀င္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာသည္ ပတ္၀န္းက်င္၊လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဘ၀အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေခတ္မီတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ပံုတို႔ကိုရွာေဖြရန္ ပံုမ်ားကိုႏွိပ္ပါ။


သင္သိပါသလား

၁၀၄၀၀၀

ေဘာ့ရွ္သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း၁၀၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

သင္သိပါသလား

ႏွစ္ ၁၀၀

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ Boschလုပ္ငန္းစု ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွာနွစ္ေပါင္း၁၀၀နီးပါးရွိၿပီၿဖစ္သည္။

သင္သိပါသလား

၅၀ႏွစ္

ေဘာ႔ရွ္သည္ အလုပ္သင္ကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာသို႕ေစလႊတ္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ရယူေစျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ