လ်ွပ္စစ္အားသံုးလုပ္ငန္းသံုးစက္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာျဖစ္ေစရန္
ကူညီပံ့ပိုုးေပးပါသည္

Core Success Factors သည္အရည္အေသြးျမင့္မားကာ ခံႏိုင္ရည္အားအျပည့္ရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည္။ ေဘာ့ရွ္၏ လ်ွပ္စစ္အားသံုးလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားသည္ ၾကာရွည္ခံေစရန္ ဒီဇိုင္းတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကိရိယာမ်ားသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် ၾကာရွည္ခံကာ အၾကမ္းခံပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္သံုးကိရိယာသံုးစြဲသူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။

သင္သိပါသလား

၈၀%

‘‘The Ready to go ’’လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ေဘာ့ရွ္၏ အားသြင္းကိရိယာသည္ ဘက္ထရီအား ၈၀% ေရာက္ရွိေသာအခါ အသံုးျပဳရန္အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေပးေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ