ေဘာ့ရွ္လွ်ပ္စစ္အားသံုး Pressure Washer ႏွင့္ ေရညွိတက္ေနေသာ အေဆာက္အအံု ေပါင္းစပ္မႈ = ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ေဘာ့ရွ္လွ်ပ္စစ္အားသံုး Pressure Washer ႏွင့္ ေရညွိတက္ေနေသာ အေဆာက္အအံု ေပါင္းစပ္မႈ = ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
လူေနမႈဘ၀မ်ားအတြက္¬ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေဘာ့ရွ္လွ်ပ္စစ္အားသံုး Pressure Washer ႏွင့္ ေရညွိတက္ေနေသာ အေဆာက္အအံု ေပါင္းစပ္မႈ = ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

" ​ယာ​ဥ္ေ​မာ​င္းေ​န​စ​ဥ္ ​အျ​မဲ​သ​တိ​ရွိ​ပါ " ​ဟူ​သ​ည့္ ​သ​တိေ​ပး​စာ​သားႏွ​င့္ ​နံ​ရံေ​ပၚ​က ​အႏု​ပ​ညာ​ဖ​န္​တီး​မႈ​မွာ ေ​ဘာ့​ရွ္၏ လွ်​ပ္​စ​စ္​အား​သံုး Pressure Washer ​ကို​အ​သံုးျ​ပဳ​ဖ​န္​တီး​ထားျ​ခ​င္းျ​ဖ​စ္​ပါ​သ​ည္။ ျ​မ​န္​မာ​လူ​င​ယ္​ဂ​ရ​ပ္​ဖ​စ္​တီ​အႏု​ပ​ညာ​ရွ​င္ ​အာ​ကာေက်ာ္​နွ​င့္​ပူးေ​ပါ​င္း​ကာ ေ​ဘာ့​ရွ္​မွ ​ရ​န္​ကု​န္ၿ​မိဳ႕၊ ​မ​ရ​မ္း ​ကု​န္း ၿ​မိဳ့​န​ယ္၊ ​ဘု​ရ​င့္ေ​နာ​င္​လ​မ္း​မေ​ပၚ​ရွိ ေ​ရ​ညွိ​အ​လိ​မ္း​လိ​မ္း​အေ​ဆာ​က္​အ​အံု​တ​စ္​ခု၏ ​နံ​ရံ​ကို ​လ​မ္း​သြား​လ​မ္း​လာမ်ား​အ​တြ​က္ ​အေ​ရးႀ​ကီး​လွေ​သာ ​အ​ဆို​ပါ​သ​တိေ​ပးခ်​က္​ဖ​န္​တီး​ပံုေ​ဖာ္​ထား​သ​ည့္ ၿ​မိဳ့ျ​ပ​လ​မ္း​နံ​ရံ ​တ​စ္​ခု​အ​သြ​င္ ေျ​ပာ​င္း​လဲ​ခဲ့ျ​ခ​င္းျ​ဖ​စ္​သ​ည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးပ႔႔ံပိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဘာ့ရွ္က ယံုၾကည္ထားသည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလာကအတြြက္  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရွိဆံုးအရာ သည္ ေခတ္မီလံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားၿပီး ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသိုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကားေမာင္းနွင္ေန သူ ျဖစ္ေစ၊ စက္ဘီးစီး ေနသူျဖစ္ေစ၊ ေျခလ်င္သြားေနသူမ်ားျဖစ္ေစ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾက သူမ်ားအားလံုးကို ေဘးရန္ကင္းရွင္းေစရန္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။

လူအမ်ား ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကေစဖို့အတြက္သတိေပးရန္လူအသြားအလာမ်ားေသာေနရာ၊ ထင္ရွား ျမင္သာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ့၏ ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးေသာေနရာတြင္ရွိေနၿပီး ေဟာင္းႏြမး္ေနေသာ အေဆာက္အအံု နံရံတစ္ခုကို က်ြႏု္ပ္တို့ စတင္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ထို့ေနာက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသတိေပးစာတမ္းကို ေရးရန္ ေဘာ့ရွ္ Pressure Washer ကို အသံုးျပဳခဲ့ ပါသည္။ ထိုသို့လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ြႏ္ုပ္တို့ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သူမွာ ဂရပ္ဖစ္တီ အႏုပညာရွင္ ျမန္မာလူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နံရံေပၚတြင္ ယင္းစာတမ္းကို လက္ရာေျမာက္စြာ ကူညီေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္းရွိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ဖန္တီးမႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ နွင္႔သတိၿပဳမိေစရန္ လိုအပ္ေသာ သတိေပးခ်က္ကို ဖန္တီးၿပီး ေဘာ႔ရွ္မွအသိပညာဗဟုသုတနွင့္ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Mr. Andre De Jong, Managing Director of BOSCH Myanmar, Cambodia & Laos မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္ သိပါသလား

၆ သန္း

ေဘာ့ရွ္၏ Beauty Beneath ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ ၆ သန္းေက်ာ္ကို ထိေရာက္စြာ သတိေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာလမ္းမမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည္။

လူမႈဘ၀မ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာတီထြင္ခ်က္မ်ား

ေဘာ့ရွ္သည္ ၁၉၇၈ ခုနွစ္မွစကာယာဥ္ မေတာ္တဆမႈကင္းစင္ေသာ ေမာင္းနွင္ျခင္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ ဘရိတ္ဖမ္းစဥ္ ကားဘီးမ်ား ေလာ့ခ္က်သြားျခင္းမွကာကြယ္ေပးမည့္ ယခုအခါ ကမာၻတစ္၀န္း အသံုးမ်ားလာသည့္ ကမာၻ့ပထမဆံုး ေလာ့က်ျခင္းကင္း ဘရိတ္ဖမ္းျခင္းစနစ္(ABS) ကို ခရီးသည္တင္ကား မ်ားအတြက္ ေဘာ့ရွ္ကုမၸဏီမွ တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတီထြင္ဆန္းသစ္မႈသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား စတီယာရ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလိုအပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အလားတူအေျခအေနမ်ား၌ အရွိန္ထိန္းရန္ ဘရိတ္ဖမ္းရာတြင္ ညင္သာစြာျဖင့္ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။ ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္မူ ေဘာ့ရွ္ သည္ ကမာၻ့ပထမဆံုး Electronic Stability program ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ နည္းပညာ ပိုင္းကို တိုးတက္ေစခဲ့သည္။

Photo gallery

သင္ သိပါသလား

၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ESP ႏွင့္ ABS စနစ္မ်ားသည္ မေတာ္တဆယာဥ္တိုက္မႈအႏၱရာယ္မွ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ထိုစနစ္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေနတပ္ဆင္သင္႕သည္႔ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ကမာၻတစ္၀န္းလံုးက အသိအမွတ္ၿပဳေစၿခင္းၿဖစ္သည္။

"ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြကို ပ့ံပိုးေပးေနသူတစ္ဦးအေနနဲ့ ေဘာ့ရွ္ဟာ ယာဥ္အႏၱရာယ္ပိုမို ကင္းရွင္းေစဖို့ ထဲထဲ၀င္၀င္ကူညီေပးေနၿပီး ေခတ္မီဆန္းသစ္္တဲ့နည္းပညာေတြကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ၿခင္း အားျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"

ဟု Mr. Andre De Jong, Managing Director of BOSCH Myanmar, Cambodia & Laos မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ က်ြႏု္ပ္တို့၏ သႏၷိ႒ာန္

ေဘာ့ရွ္မွ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ " တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး ကူညီပံ့ပိုး ေပးျခင္း " စီမံခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ Beauty Beneath သည္ လမ္းမမ်ားေပၚ ယာဥ္ေမာင္း နွင္သူမ်ားသာမက လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ပါ  ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ၿမင္သာေသာသတိေပးခ်က္ကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။ေဘာ့ရွ္သည္ မေတာ္တဆမႈကင္းစင္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းနွင္ျခင္း ျဖစ္ေစ ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းေ၀း ေသာ လမ္းမမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး လူ့အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ေပးရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

သတင္းေဆာင္းပါးဖတ္ရန္

ေဒသတြင္းစီမံကိန္းမ်ားရွာေဖြလိုက္ပါ။

​က​ယ္​ဆ​ယ္ေ​ရး​လု​ပ္​င​န္း​အ​တြ​က္ေ​ဆး၀ါး​သ​ယ္ေ​ဆာ​င္ေ​ရး​ယာ​ဥ္​င​ယ္

BOSCH ​နဲ႔ ​စ​င္​ကာ​ပူ ​အေၿ​ခ​စို​က္ Yonah ​အ​ဖြဲ႔ ​ပူးေ​ပါ​င္းၿ​ပီး ​သြား​လာေ​ရး​ခ​က္​ခဲေ​သာ Papua New Guinea ေ​ဒ​သ​သို႔ ေ​ဆး၀ါး​ပ​စၥ​ည္းမ်ား​ပံ႔​ပိုးေ​ပး​နို​င္​ရ​န္ ေ​မာ​င္း​သူ​မဲ႔​ယာ​ဥ္​င​ယ္ ​တီ​ထြ​င္ၿ​ခ​င္း

စီမံကိန္းမ်ားဖတ္နိုင္ရန္

BIMA ၿ​ဖ​င္႔​အေ​ရွ႔ေ​တာ​င္​အာ​ရွ​အ​တြ​က္ off-grid ​ကိုေ​ဆာ​င္​ရြ​က္​ခဲ႔​ပါ​တ​ယ္

​ဆး​ရံု​တ​ခု​ဟာလွ်​ပ္​စ​စ္​ပံု​မွ​န္​မ​ရ​ပဲ ​အ​လု​ပ္​လု​ပ္ေ​န​ရ​တဲ႔အခ်ိ​န္ေ​တြ​ဟာ​ဘ​ယ္ေ​လာ​က္​ခ​က္​ခဲ​နို​င္​ပါ​သ​လဲ။​ဒီ​အေၿ​ခ​အေ​န​တ​ခု​ဟာ​အ​င္​ဒို​နီး​ရွား​နို​င္​ငံ​က​အ​လု​ပ္မ်ား​တဲ႔ေ​ဆး​ခ​န္း​တ​ခု​မွာ​နွ​စ္ေ​ပါ​င္း​အေ​တ္ာၾ​ကာၿ​ဖ​တ္​သ​န္း​ခဲ႔​ပါ​တ​ယ္။ Bosch ​မွ​ဖ​န္​တီး​ခဲ႔​တဲ႔ BIMA ​ရဲ႕ေ​ဆာ​င္​ရြ​က္​မႈ​ကေ​တာ႕​အ​ထူးေက်​န​ပ္​စ​ရာ​ပါ ​အ​ထူး​သၿ​ဖ​င္႔ ေက်း​လ​က္ေ​ဒ​သ​အ​တြ​က္ေ​ဆာ​င္​ရြ​က္ေ​ပး​နို​င္​မႈ​ပါ​ပဲ။

စီမံကိန္းမ်ားဖတ္နိုင္ရန္

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ