ယေန႔

ကြ်န္ုပ္တို႔ရဲ႕နည္းပညာရဲ႕အေရးပါမႈကိုရက္ၾကာပီးေနာက္ေလ႔လာၾကည္႔ပါ။

 • 000 နာရီမ်ား

  လ်ပ္စစ္မီးပ်က္မႈကိုေရွာင္ရွားခဲ႔သည္။
 • 000 liter

  ေလာင္စာဆီေခြ်တာခဲ႔သည္။
 • 000 USD

  အသံုးစရိတ္ေခြ်တာခဲ႔သည္။
 • 000 Kg

  ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊင္႔မႈကိုေလ်ွာ႔ခ်ခဲ႔သည္။
လူေနမႈဘ၀မ်ားအတြက္¬ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

BIMA ၿ​ဖ​င္႔​အေ​ရွ႔ေ​တာ​င္​အာ​ရွ​အ​တြ​က္ off-grid ​ကိုေ​ဆာ​င္​ရြ​က္​ခဲ႔​ပါ​တ​ယ္

​ဆး​ရံု​တ​ခု​ဟာလွ်​ပ္​စ​စ္​ပံု​မွ​န္​မ​ရ​ပဲ ​အ​လု​ပ္​လု​ပ္ေ​န​ရ​တဲ႔အခ်ိ​န္ေ​တြ​ဟာ​ဘ​ယ္ေ​လာ​က္​ခ​က္​ခဲ​နို​င္​ပါ​သ​လဲ။​ဒီ​အေၿ​ခ​အေ​န​တ​ခု​ဟာ​အ​င္​ဒို​နီး​ရွား​နို​င္​ငံ​က​အ​လု​ပ္မ်ား​တဲ႔ေ​ဆး​ခ​န္း​တ​ခု​မွာ​နွ​စ္ေ​ပါ​င္း​အေ​တ္ာၾ​ကာၿ​ဖ​တ္​သ​န္း​ခဲ႔​ပါ​တ​ယ္။ Bosch ​မွ​ဖ​န္​တီး​ခဲ႔​တဲ႔ BIMA ​ရဲ႕ေ​ဆာ​င္​ရြ​က္​မႈ​ကေ​တာ႕​အ​ထူးေက်​န​ပ္​စ​ရာ​ပါ ​အ​ထူး​သၿ​ဖ​င္႔ ေက်း​လ​က္ေ​ဒ​သ​အ​တြ​က္ေ​ဆာ​င္​ရြ​က္ေ​ပး​နို​င္​မႈ​ပါ​ပဲ။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၊ သင္႔တင္႔မ်ွတေသာ ၊အက်ိဳးၿပဳနိုင္ေသာ စြမ္းအင္နွင္႔ကြန္ယက္

လူေပါင္း၈၀၀၀ခန္႔ေနထိုင္ေသာရြာၾကီး၉ရြာကိုက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးေနေသာNimasi Community Health Center ရွိဆရာ၀န္မ်ားသည္လွ်ပ္စ္စစ္မီးၿပတ္ေတာက္ၿခင္းနွင္႔ မီးအေမွာင္က်ၿခင္းကိုေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ စြမ္းအင္အရင္းအၿမစ္သံုးေၿဖရွင္းနည္းလမ္းကယာယီအတြက္သာသံုးနိုင္ၿပီးအၿခားေသာအက်ိဳးၿပဳနည္းလမ္း ၿဖစ္ေသာsolar panels မ်ားမလံုေလာက္ၿခင္း၊ ဓါတ္ဆီေလာင္စာဆီသံုးမီးစက္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပားၿပီး အသံဆူညံမႈနွင္႔အတူ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားၿဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ေရရွည္အသံုးမၿပဳနိုင္ပါ။

Nimasi က်န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္BIMA ကိုတပ္ဆင္ရန္ Bosch teamမွ တေန႔ထဲၿပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ႔သည္။ ဒီစနစ္ကိုတပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးစင္တာတြင္မီးအေမွာင္က်မႈလံုး၀မရွိေတာ႕ပဲ Solar panels မွရရွိေသာ စြမ္းအင္မ်ားမွာ လုိအပ္သည္ထက္ပိုလွ်ံလာၿပီးထိုပိုလ်ွံမႈမ်ားကို ကြန္ယက္တြင္ၿပန္လည္သံုးနိုင္ခဲ႔သည္ ။ ေလာင္စာဆီသံုးမီးစက္မ်ားကိုလဲအသံုးၿပဳခ်ိန္ေလ်ာ႔နည္းလာခဲ႔သည္။ က်န္းမာေရးေဆးခန္းအေနၿဖင္႔ လွ်ပ္စစ္မီးၿပတ္ေတာက္မႈလံုး၀မရွိေတာပဲ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈလည္းေလ်ာ႔နည္းလာကာကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈနွင္႔အတူ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားေလ်ာ႔နည္းေစခဲ႔သည္။

BIMA အေၾကာင္းအေသးစိတ္သိလိုပါသလား? သင္႔ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္Bosch မွကူညီနိုင္ပါသလား ? ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

အီးေမးပို႔ပီးဆက္သြယ္နိုင္ပါပီ ။
Submit

BIMA-ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာ , အာရွနိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွတီထြင္သည္။

2017တြင္ စတင္ခဲ႔ၿပီး BIMA သည္ လိုအပ္ခ်က္နွင္႔အညီ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး intelligent microgrid controller , အထူးစီမံေပးထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုဒီဇိုင္း ၊ analytics နွင္႔ services package တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ BIMA သည္ စြမ္းအင္မ်ိဳးစံုနွင္႔ေပါင္းစပ္ပီး staorage နွင္႔ လွ်ပ္စ္ဓါတ္အားကို ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာၿဖင္႔ၿမင္႔တင္အသံုးၿပဳနိုင္သည္။ထိုနည္းလမ္းၿဖင္႔ လွ်ပ္စစ္အားၿပတ္ေတာက္မႈကိုကာကြယ္ေပးၿပီး ဆိုလာစြမ္းအင္ကို သင္႕တင္႕စြာအသံုးၿပဳေစၿခင္းတို႕ေၾကာင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကိုကာကြယ္ေပးရံုမကေလာင္စာဆီသံုးမီးစက္အသံုးၿပဳမႈကိုနည္ပါးေစၿပီး ေလာင္စာဆီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုသက္သာေစပါတယ္။

BIMA သည္ Bosch ၏ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာ ၿဖင္႔ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာၿပယုဂ္တခုၿဖစ္သည္။ ဒီ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ cutting-edge solution (Leading and innovative IT solution ) ၿဖစ္ၿပီး အာရွတြင္ အားလံုးကိုဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ကာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းနွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ပံုမွန္ရရွိေနေသာလွ်ပ္စစ္ကြန္ယက္သည္ ဓါတ္အားေလ်ာ႔နည္းလာၿပီး အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပမာဏကို လံုေလာက္စြာမေပးစြမ္းနိုင္ေပ။ BIMA ကဲ႕သို႕ နည္းပညာၿမင္႔ေၿဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားၿဖင္ လံုေလာက္ေသာလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင္႔စြမ္းအင္ဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၊ telecommunications ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း နွင္႔အၿခားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါသည္။

BIMA Microcontroller

Bosch's intelligent micro-grid controller connects to multiple power sources to manage a reliable energy supply. The system is cloud enabled and uses algorithms to analyze the data to ensure the optimal grid stability.

BIMA Microcontroller

The eyes of Project Off Grid

The eyes of Project Off Grid

Behind the scenes of Project Off Grid

သင္ သိပါသလား

ဂ်ာကာတာတြင္

ပ်မ္းမွ်လွ်ပ္စစ္သုံုးစြဲသူမွာ ၄.၁၇ နာရီအတြင္း 2017.ၿဖစ္သည္။

BIMA နွင္႔အတူ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားသာမက ၿပည္႔စံုေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ လူနာမ်ားအတြက္ ကုသမႈပိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။

Nimasi Clinic ၏ဦးေဆာင္သူ

Photo gallery

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ