​က​ယ္​ဆ​ယ္ေ​ရး​လု​ပ္​င​န္း​အ​တြ​က္ေ​ဆး၀ါး​သ​ယ္ေ​ဆာ​င္ေ​ရး​ယာ​ဥ္​င​ယ္
​က​ယ္​ဆ​ယ္ေ​ရး​လု​ပ္​င​န္း​အ​တြ​က္ေ​ဆး၀ါး​သ​ယ္ေ​ဆာ​င္ေ​ရး​ယာ​ဥ္​င​ယ္
လူေနမႈဘ၀မ်ားအတြက္¬ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

​က​ယ္​ဆ​ယ္ေ​ရး​လု​ပ္​င​န္း​အ​တြ​က္ေ​ဆး၀ါး​သ​ယ္ေ​ဆာ​င္ေ​ရး​ယာ​ဥ္​င​ယ္

BOSCH ​နဲ႔ ​စ​င္​ကာ​ပူ ​အေၿ​ခ​စို​က္ Yonah ​အ​ဖြဲ႔ ​ပူးေ​ပါ​င္းၿ​ပီး ​သြား​လာေ​ရး​ခ​က္​ခဲေ​သာ Papua New Guinea ေ​ဒ​သ​သို႔ ေ​ဆး၀ါး​ပ​စၥ​ည္းမ်ား​ပံ႔​ပိုးေ​ပး​နို​င္​ရ​န္ ေ​မာ​င္း​သူ​မဲ႔​ယာ​ဥ္​င​ယ္ ​တီ​ထြ​င္ၿ​ခ​င္း

ေက်းလက္ေတာနယ္မ်ားသို႕က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ားပံ႔ပိုးေပးၿခင္း

စင္ကာပူအေၿခစိုက္ Yonah အဖြဲ႔ အေနၿဖင္႔ ေမာင္းသူမဲ႔နည္းပညာၿဖင္႔ ေက်းလက္ေတာနယ္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲေသာက်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ားပံ႔ပိုးေပးလိုသည္။ ယခုလက္ရွိ တြင္ယာဥ္ငယ္တည္ေဆာက္ေရးကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးအေရးေပၚလိုအပ္နိုင္ေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ေ၀းလံေသာေက်းရြာမ်ားသို႔႔ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးေနသူ BOSCH အေနၿဖင္႔အၾကံေပးၿခင္းနွင္႔သင္ၾကားေရးအပိုင္းကိုအဓိကေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။BOSCH မွနည္းပညာပိုင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားပံ႔ပိုးၿခင္းနွင္႔စီမံကိန္းအတြက္လိုအပ္ေသာေၿဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုပံ႔ပိုးေပးေနသည္။

"အမ်ားနဲ႔မတူထူးၿခားေသာေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ဖန္တီးပံုေဖာ္နိုင္ေရးမွာBOSCH ၏ရည္မွန္းခ်က္အသက္ေသြးေၾကာၿဖစ္သည္။Yonah စီမံကိန္းမွာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာေၿပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားကိုလူမႈပတ္၀န္းက်င္နယ္ပယ္တိုင္းအတြက္လိုအပ္ေနေသာသက္ေသတခုပင္ၿဖစ္သည္။"

Martin Hayes (မာတင္ေဟးစ္) , BOSCH အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ ဥကၠ႒

သင္ သိပါသလား

၁၂ရက္

ကိုယ္ခံအားဆိုင္ရာေဆး၀ါးမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးရန္၁၂ရက္ၾကာၿပီး အာနိသင္ေကာင္းမြန္ေစရန္ေဆး၀ါးမ်ားကိုအေအးဓါတ္ေပးရန္အထူးလိုအပ္သည္။

ဆန္းသစ္နည္းပညာရပ္မ်ားၿဖင္႔အခက္အခဲမ်ားကိုၿဖတ္ေက်ာ္နိုင္သည္။

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာေဆး၀ါးမ်ားတနည္းအားၿဖင္႔ အေအးခန္းၿပင္ပတြင္ၾကာၿမင္သည္နွင္႔အာနိသင္ပ်က္ၿပယ္သြားကာအသံုးမၿပဳနိုင္ေသာေဆး၀ါးမ်ားရွိပါသည္။ထိုကဲ႔သို႕ေဆး၀ါးမ်ားကို ေမာင္းသူမဲ႔ယာဥ္ငယ္အကူအညီၿဖင္႔ အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေတာနယ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္နွင္႔တေၿပးညီပံ႔ပိုးေပးနုိင္ပါသည္။ေရရွည္အသံုးခံၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်နိုင္ေသာBOSCH ထုတ္္ကုန္မ်ားၿဖင္႔ အခ်ိန္နွင္႔ေနရာမေရြးလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္။ ထိုအခ်က္ကို Papua New Guinea ရွိ ေတာင္တန္းေဒသသို႔ Yonah အဖြဲ႔၏ပထမဆံုးစမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈကသက္ေသတခုပင္ၿဖစ္သည္။

Photo gallery

သင္ သိပါသလား

85%

Papua New Guinea ရွိလူဦးေရ ၈၅ရာခိုင္နႈန္းသည္ေ၀းလံေသာေတာင္တန္းေဒသနွင္႔အစြန္အဖ်ားရွိေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။

"သီးၿခားၿဖစ္ေနေသာလူမႈပတ္၀န္းက်င္တခုကိုကြ်န္ုပ္တို႔၏စိတ္ကူးသစ္မ်ားနဲ႔အတူ BOSCHထုတ္ကုန္မ်ားနဲ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ရည္မွန္းခ်က္တို႔ေပါင္းစပ္ၿပီးလူအဖြဲ႔အစည္းနွင္႔ေပါင္းစပ္ေနထိုင္နိုင္ဖို႔ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေကာင္အထည္ေပၚလာမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္"

Siram Sami , Yonah အဖြဲ႔အစည္းပူးတြဲတည္ေထာင္သူ

Yonah စီမံကိန္း

႔Yonah အေနၿဖင္႔ၾကမ္းတမ္းေသာေၿမၿပင္အေနအထားနွင္႔ မၿပည္႔စံဳေသာ အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ားၿဖင္႔ ေ၀းလံေခါင္သီေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကိုေၿဖရွင္းေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။အဖြဲ႔အစည္းမွေဆး၀ါးမ်ားသယ္ယူနိုင္ဖို႔ေမာင္းသူမဲ႔ယာဥ္ငယ္တည္ေဆာက္ၿပီးသီးၿခားၿဖစ္ေနေသာလူမႈပတ္၀န္းက်င္တခု၏အေၿခခံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာကဏၰမ်ားတိုးတက္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္

ကြ်န္ုပ္တို႕၏လက္တြဲေဖာ္မ်ား
ကြ်န္ုပ္တို႕၏လက္တြဲေဖာ္မ်ားသတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားဖတ္နိုင္ရန္

ေဒသတြင္းစီမံကိန္းမ်ားရွာေဖြလိုက္ပါ။

BIMA ၿ​ဖ​င္႔​အေ​ရွ႔ေ​တာ​င္​အာ​ရွ​အ​တြ​က္ off-grid ​ကိုေ​ဆာ​င္​ရြ​က္​ခဲ႔​ပါ​တ​ယ္

​ဆး​ရံု​တ​ခု​ဟာလွ်​ပ္​စ​စ္​ပံု​မွ​န္​မ​ရ​ပဲ ​အ​လု​ပ္​လု​ပ္ေ​န​ရ​တဲ႔အခ်ိ​န္ေ​တြ​ဟာ​ဘ​ယ္ေ​လာ​က္​ခ​က္​ခဲ​နို​င္​ပါ​သ​လဲ။​ဒီ​အေၿ​ခ​အေ​န​တ​ခု​ဟာ​အ​င္​ဒို​နီး​ရွား​နို​င္​ငံ​က​အ​လု​ပ္မ်ား​တဲ႔ေ​ဆး​ခ​န္း​တ​ခု​မွာ​နွ​စ္ေ​ပါ​င္း​အေ​တ္ာၾ​ကာၿ​ဖ​တ္​သ​န္း​ခဲ႔​ပါ​တ​ယ္။ Bosch ​မွ​ဖ​န္​တီး​ခဲ႔​တဲ႔ BIMA ​ရဲ႕ေ​ဆာ​င္​ရြ​က္​မႈ​ကေ​တာ႕​အ​ထူးေက်​န​ပ္​စ​ရာ​ပါ ​အ​ထူး​သၿ​ဖ​င္႔ ေက်း​လ​က္ေ​ဒ​သ​အ​တြ​က္ေ​ဆာ​င္​ရြ​က္ေ​ပး​နို​င္​မႈ​ပါ​ပဲ။

စီမံကိန္းမ်ားဖတ္နိုင္ရန္

ေ​ဘာ့​ရွ္လွ်​ပ္​စ​စ္​အား​သံုး Pressure Washer ႏွ​င့္ ေ​ရ​ညွိ​တ​က္ေ​နေ​သာ ​အေ​ဆာ​က္​အ​အံု ေ​ပါ​င္း​စ​ပ္​မႈ = ​ယာ​ဥ္​အႏၱ​ရာ​ယ္​က​င္း​ရွ​င္းေ​ရး

" ​ယာ​ဥ္ေ​မာ​င္းေ​န​စ​ဥ္ ​အျ​မဲ​သ​တိ​ရွိ​ပါ " ​ဟူ​သ​ည့္ ​သ​တိေ​ပး​စာ​သားႏွ​င့္ ​နံ​ရံေ​ပၚ​က ​အႏု​ပ​ညာ​ဖ​န္​တီး​မႈ​မွာ ေ​ဘာ့​ရွ္၏ လွ်​ပ္​စ​စ္​အား​သံုး Pressure Washer ​ကို​အ​သံုးျ​ပဳ​ဖ​န္​တီး​ထားျ​ခ​င္းျ​ဖ​စ္​ပါ​သ​ည္။ ျ​မ​န္​မာ​လူ​င​ယ္​ဂ​ရ​ပ္​ဖ​စ္​တီ​အႏု​ပ​ညာ​ရွ​င္ ​အာ​ကာေက်ာ္​နွ​င့္​ပူးေ​ပါ​င္း​ကာ ေ​ဘာ့​ရွ္​မွ ​ရ​န္​ကု​န္ၿ​မိဳ႕၊ ​မ​ရ​မ္း ​ကု​န္း ၿ​မိဳ့​န​ယ္၊ ​ဘု​ရ​င့္ေ​နာ​င္​လ​မ္း​မေ​ပၚ​ရွိ ေ​ရ​ညွိ​အ​လိ​မ္း​လိ​မ္း​အေ​ဆာ​က္​အ​အံု​တ​စ္​ခု၏ ​နံ​ရံ​ကို ​လ​မ္း​သြား​လ​မ္း​လာမ်ား​အ​တြ​က္ ​အေ​ရးႀ​ကီး​လွေ​သာ ​အ​ဆို​ပါ​သ​တိေ​ပးခ်​က္​ဖ​န္​တီး​ပံုေ​ဖာ္​ထား​သ​ည့္ ၿ​မိဳ့ျ​ပ​လ​မ္း​နံ​ရံ ​တ​စ္​ခု​အ​သြ​င္ ေျ​ပာ​င္း​လဲ​ခဲ့ျ​ခ​င္းျ​ဖ​စ္​သ​ည္။

စီမံကိန္းမ်ားဖတ္နိုင္ရန္

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ