လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ား

ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ျမန္မာျဖစ္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္

ေဘာ့ရွ္၏ လံုၿခံဳေရးနည္းပညာသည္ သင္ႏွင့္သင္ခ်စ္ရသူမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္ ေခတ္မီလံုၿခံဳေရးစနစ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ဆုရရွိထားေသာ နည္းပညာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဗီဒီယိုမွတဆင္႕ေထာက္လွမ္းၿခင္း ၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈကိုသိရွိေစနိုင္ၿခင္း၊
မီးေလာင္မႈကိုသိရွိၿပီး အသံၿဖင္႕လူရွင္းၿခင္းစနစ္ကဲ႔သို႕
အခ်က္အလက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း
စီမံမႈစနစ္တို႔ၿဖစ္ပါသည္။
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင္႔ လူေနမႈဘ၀မ်ားကိုကာကြယ္ေပးနိုင္ရန္ပံ႔ပိုး
ကူညီၿခင္းၿဖင္႕ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာၿမန္မာၿဖစ္ေစပါသည္။

သင္သိပါသလား

4K

"သင့္ျမင္ကြင္းကေန မလြတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကင္မရာမ်ားက 4k Ultha HD ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးအျမင့္မားဆံုးကို ေပးစြမ္းပါသည္။"

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ