အပူစြမ္းအင္သံုးနည္းပညာ

ေရအပူေပးစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္
ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါသည္

"အပူေပးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရပူစက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္း ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဘာ႕ရွ္၏ အပူစြမ္းအင္သံုး နည္းပညာသည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကို သက္သာေစ၇န္ စြမ္းရည္ျမင့္မာစြာ တီထြင္ထားေသာနည္းပညာျဖစ္ပါသည္။

အပူေပးစက္အဆင့္မွ အေအးဓာတ္ထိန္းခ်ဴပ္ျခင္းစနစ္အထိ ေဘာ႕ရွ္၏ အပူစြမ္းအင္သံုးနည္းပညာက ဘ၀ကို ပိုမို သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစကာာ ေရပူျဖင့္ေရခ်ိဳးရျခင္းအား ႏွစ္သက္ေစပါလိမ္႕မည္။"

သင္သိပါသလား

၂၅%

ေဘာ႔ ရွ္ ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္က ဂက္(စ္) သံုးစြဲမႈကို ၂၅% ေလွ်ာ႕ခ်ေပးသည္။ ( ေရပူေပးစက္သည္ အပူေပးလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳကိရိယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသည္ )။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေဘာ့ရွ္ ျမန္မာ

ပိုမိုၾကည့္ရႈရန္

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ သိရွိရန္ သတင္းရယူပါ။

လစဥ္ထုတ္ ေဘာ့ရွ္သတင္းေဆာင္းပါးကို လက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရး *
 အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမ  ကာကြယ္မႈ 
* မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္
ေဘာ့ရွ္ သတင္းေဆာင္းပါးကိုလက္ခံရန္စာရင္းသြင္းပါ